Top Twitter Trends Israel

Dec 03, 2022 - 00:00
# Trending Topic Volume
1
שבת שלום
Under 5K
2
Kanye
1M
3
namjoon
1.1M
4
Shabbat Shalom
Under 5K
5
Alex Jones
140.6K
6
אבי מעוז
Under 5K
7
#ChatGPT
28.8K
8
#IndigoByRM
1M
9
#RTFKT
11K
10
מרי אזרחי
Under 5K
11
מיליון איש
Under 5K
12
#Hebron
Under 5K
13
איילה חסון
Under 5K
14
Japan
647.5K
15
של יפן
Under 5K
16
קניה ווסט
Under 5K
17
Portugal
436.6K
18
מערכת החינוך
Under 5K
19
Nazis
256.2K
20
רצון העם
Under 5K
21
المانيا
72.5K
22
טוב שיש
Under 5K
23
Palestinian
96.7K
24
Morocco
75.4K
25
של לפיד
Under 5K
26
اسبانيا
37.3K
27
הם היו
Under 5K
28
OpenAI
37.1K
29
Lana
69K
30
שקרן בן שקרן
Under 5K
31
محمد
552.4K
32
חצי שעה
Under 5K
33
Avi Maoz
Under 5K
34
יא אפס
Under 5K
35
רק ההתחלה
Under 5K
36
שלי ב
Under 5K
37
Mary
128.4K
38
עד כאן
Under 5K
39
איזה פחד
Under 5K
40
Israeli
99.2K
41
#abrahamaccords
Under 5K
42
Mario
151K
43
Jesus
421.4K
44
Bibi
20.7K
45
Argentina
325.7K
46
Spain
178K
47
Netanyahu
17K
48
Jenin
Under 5K
49
Palestine
55.4K
50
Moscow
28.2K